Dạng bột/nước

BIO- 3S w.s.p

BIO- 3S w.s.p

Bio- 3S là sản phẩm men vi sinh tan hoàn toàn trong nước và có hiệu quả hiệp đồng mạnh của 3 loại men vi sinh sống với hàm lượng cao. Bio-3S có hiệu quả với tất cả các loài vật nuôi

Xem thêm