Vịt

Vịt

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
V428

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Duy trì tỷ lệ đẻ cao trong thời gian dài, bền vịt, giữ xác khi loại thải
  • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
4420

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Duy trì tỷ lệ đẻ cao trong thời gian dài, bền vịt, giữ xác khi loại thải
  • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm