Vịt

Vịt

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 01ngày - xuất chuồng

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 01ngày - xuất chuồng

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Vịt mau lớn
  • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm