Vịt

Vịt

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
4420

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 35 ngày tuổi đến đẻ bói
4410

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 35 ngày tuổi đến đẻ bói

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2700 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
4420

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
Max 408

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày đến xuất bán
V422

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày đến xuất bán

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày- xuất chuồng
4200

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi
Max 401

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan con từ 1-21 ngày
V421

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan con từ 1-21 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 01- 21 ngày
4100

Hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 01- 21 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 01- 21 ngày
Max 401

Hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 01- 21 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm