Gà

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu từ 01 ngày - xuất
2226

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu từ 01 ngày - xuất

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: Chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

HH cao cấp cho gà thịt từ 29 - 42 ngày
2200

HH cao cấp cho gà thịt từ 29 - 42 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: Chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3100kcal/kg

Xem thêm

HH cao cấp cho gà thịt từ 15 - 28 ngày
2100

HH cao cấp cho gà thịt từ 15 - 28 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: Chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3100 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt từ 01 - 14 ngày
2000

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt từ 01 - 14 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3100kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất
G312

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3000kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất
2312

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3000kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 - 42 ngày
2311

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 - 42 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 - 42 ngày
G311

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 - 42 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 01 - 21 ngày
G310

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 01 - 21 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: Chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3050 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 01 - 21 ngày
2310

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 01 - 21 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn: Chắc thịt, lông mã đẹp
 • Năng lượng trao đổi: 3050 kcal/kg

Xem thêm