Gà

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu sau 39 ngày tuổi
G225V

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu sau 39 ngày tuổi

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu sau 39 ngày tuổi
2200LV

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu sau 39 ngày tuổi

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 1 ngày tuổi đến 39 ngày tuổi
Max 204

Thức hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 1 ngày tuổi đến 39 ngày tuổi

 

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2950 kcal/kg

 

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà gột từ 1-28 ngày tuổi
2000- Gột

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà gột từ 1-28 ngày tuổi

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3050 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn đậm đặc cho gà lông màu từ 01 ngày- xuất chuồng
2700

Thức ăn đậm đặc cho gà lông màu từ 01 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2700 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 01- 28 ngày
2100L

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 01- 28 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2950 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 40 ngày- xuất chuồng
2200L

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 40 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 40 ngày- xuất chuồng
Max 205

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 40 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3100kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp đậm đặc cho gà siêu thịt từ 01 ngày- xuất chuồng
2600

Hỗn hợp đậm đặc cho gà siêu thịt từ 01 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3100kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 15- 28 ngày
2100

Hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 15- 28 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3100 kcal/kg

Xem thêm