Chim cút

Chim cút

Hỗn hợp cho chim cút con từ 1 - 35 ngày
6410

Hỗn hợp cho chim cút con từ 1 - 35 ngày

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Chim cút mau lớn
  • Năng lượng trao đổi: 3000kcal/kg

Xem thêm