Bò

Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng
8200

Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Bò mau lớn
  • Năng lượng trao đổi: 2700kcal/kg

Xem thêm